Osmia bicornis (Linnaeus, 1758)

Osmie rousse ( Français )

Red Mason Bee (Anglais)

(Arthropoda, Insecta, Hymenoptera)

Pas d’information disponible