Lithobates clamitans (Latreille in Sonnini & Latreille, 1801)

Green frog (Anglais)

(Chordata, Amphibia, Anura)

Pas d’information disponible