Logo SINP - Système d'information sur la nature et les paysages

FR8201657 - Moyenne vallée de l'Ardèche, pelouses du plateau des Gras

Site de la directive "Habitats, faune, flore"

Base de référence : décembre 2019.

Mise à jour annuelle de la liste SIC - publication au JO UE : 28/11/19 (à partir de la base : octobre 2018)

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1303 - Rhinolophus hipposideros
1304 - Rhinolophus ferrumequinum
1305 - Rhinolophus euryale
1307 - Myotis blythii
1308 - Barbastella barbastellus
1310 - Miniopterus schreibersii
1316 - Myotis capaccinii
1321 - Myotis emarginatus
1324 - Myotis myotis
1337 - Castor fiber
1355 - Lutra lutra

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1103 - Alosa fallax
1138 - Barbus meridionalis
1158 - Zingel asper
1163 - Cottus gobio
6147 - Telestes souffia
6150 - Parachondrostoma toxostoma

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1036 - Macromia splendens
1041 - Oxygastra curtisii
1044 - Coenagrion mercuriale
1046 - Gomphus graslinii
1065 - Euphydryas aurinia
1083 - Lucanus cervus
1088 - Cerambyx cerdo
1092 - Austropotamobius pallipes
6177 - Phengaris teleius

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1379 - Mannia triandra
Autres espèces importantes de faune et de flore

Amphibien

Alytes obstetricans
Bufo bufo
Bufo calamita
Hyla meridionalis
Lissotriton helveticus
Pelobates cultripes
Pelodytes punctatus
Salamandra salamandra

Poisson

Barbus barbus

Invertébré

Arethusana arethusa
Buthus occitanus
Coenagrion caerulescens
Zerynthia polyxena
Zerynthia rumina

Mammifère

Erinaceus europaeus
Genetta genetta
Hypsugo savii
Muscardinus avellanarius
Mustela putorius
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Neomys fodiens
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Sciurus vulgaris
Tadarida teniotis

Plante

Allium roseum
Ammi majus
Anacamptis laxiflora
Asplenium petrarchae
Astragalus stella
Bombycilaena erecta
Carex depauperata
Chaerophyllum nodosum
Conringia orientalis
Cynoglossum dioscoridis
Cynoglossum germanicum
Cynoglossum germanicum subsp. germanicum
Cynoglossum pustulatum
Cyperus flavescens
Delphinium fissum
Echinaria capitata
Epipactis microphylla
Epipactis palustris
Glaucium corniculatum
Hormathophylla macrocarpa
Iris lutescens
Lappula squarrosa
Lathyrus inconspicuus
Legousia hybrida
Lupinus angustifolius
Lysimachia minima
Ononis reclinata
Ophioglossum vulgatum
Ophrys arachnitiformis
Papaver hybridum
Pardoglossum cheirifolium
Phlomis lychnitis
Picris pauciflora
Pisum sativum subsp. biflorum
Plantago afra
Plumbago europaea
Poa palustris
Psilurus incurvus
Reseda jacquinii
Rhagadiolus stellatus
Scandix pecten-veneris subsp. hispanica
Sedum caespitosum
Sisymbrium polyceratium
Thapsia villosa
Trapa natans
Trifolium resupinatum
Trigonella sulcata

Reptile

Anguis fragilis
Chalcides chalcides
Coronella girondica
Hierophis viridiflavus
Lacerta bilineata
Malpolon monspessulanus
Natrix natrix
Podarcis liolepis
Podarcis muralis
Rhinechis scalaris
Timon lepidus
Zamenis longissimus